BESTYRELSE

Formand: Svend Aage Thomsen - Nr. 12

Tlf. 6174 5788

gerda.svend.thomsen@gmail.com  

Kasserer: Michael - Nr. 29


Bestyrelsesmedlem: Thomas Eriksen - Nr. 15


thomas_eriksen@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Lund Jeppesen - Nr. 10


rasmuslundjeppesen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Ditte Pedersen - Nr. 13

Tlf. 2984 5400
VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN ”LUNDEN”
(Deklaration)


§ 1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Lunden”.


§ 2

Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.


§ 3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.


§ 4.

Under foreningen henhører foreløbig parcellerne ved Rødtjørnevej, der sælges af Favrskov Kommune.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af disse parceller, der er forpligtigede til at være medlem. Dog er grundsælgeren Favrskov Kommune, ikke pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.

Efter evt. påkrav fra Favrskov Kommune skal grundejerforeningen være pligtig til at udvide sit område, så det kommer til at omfatte anden udstykning i tilknytning til nærværende udstykning.


§ 5

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens vej nr. og matr. nr.


§ 6

De under foreningens område hørende veje anlægges af det offentlige og skal fortsat bestå som offentlig vejanlæg.

Befæstelse i kørebaner og fortove vedligeholdes af kommunen. Befæstelse i samtlige stier og på fællesarealer vedligeholdes ved kollektiv foranstaltning af grundejerforeningen.

Vedligeholdelse af græsrabatter langs boligveje og forbindelsesstier påhviler de enkelte grundejere ud for egen grund. Vedligeholdelse af græsarealer i stamveje, langs hovedstier og på fællesarealer foretages ved kollektiv foranstaltning af grundejerforeningen.

Vedligeholdelse af beplantning i boligveje, stamveje, hovedstier og fællesarealer foretages ved kollektiv foranstaltninger af grundejerforeningen.

Det samme gælder vedligeholdelse af udstyr og øvrige indretninger.

Renholdelse og vintervedligeholdelse (snerydning og glatføregrusning) af vejenes kørebaner foretages af kommunen.

Renholdelse og vintervedligeholdelse (snerydning og glatføregrusning) af fortove og forbindelsesstier påhviler de enkelte grundejere ud for egen grund.

Renholdelse og vintervedligeholdelse (snerydning og glatføregrusning) af fortove i stamveje og på hovedstier og fællesarealer foretages ved kollektiv foranstaltning af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen kan med byrådets tilladelse og efter lovlig vedtagelse af generalforsamlingen beslutte, at de ren- og vedligeholdelsesarbejder som i denne vedtægt er pålagt den enkelte grundejer, skal foretages helt eller delvis ved kollektiv foranstaltning.

For så vidt angår udførelse af de forannævnte vedlige- og renholdelsesarbejder m.v. forestår grundejerforeningen disse forpligtelsers effektuering og træffer de fornødne aftaler hertil.

Udgifterne pålignes de enkelte medlemmer, således at grundejerforeningens medlemmer er solidarisk forpligtede til at udrede de bidrag til de foran nævnte vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder samt administration og andre ydelser, som lovligt måtte blive vedtaget af foreningen.

Fordelingen af udgifterne sker i forhold til parcelantallet, medmindre Favrskov Kommune benytter sig af den i § 4 omtalte ret til udvidelse af medlemsantallet. Fordelingen fastsættes i så fald af Favrskov Kommune efter forhandling med foreningens bestyrelse og under hensyntagen til omganget af de rettigheder, der tillægges og de forpligtelser, foreningen påtager sig overfor medlemmerne.


§ 7

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver grund, han ejer, et indskud der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling.

Indskuddets størrelse fastsættes på den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter.

Terminerne fastsættes af bestyrelsen.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.


§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Laurbjerg. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1.     Valg af dirigent.
 2.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3.     Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
 4.     Rettidigt indkomne forslag.
 5.     Fremlæggelse af budget og fastsættelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6.     Valg af formand for bestyrelsen.
 7.     Valg af kasserer.
 8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9.     Valg af suppleanter.
 10.     Valg af to revisorer.
 11.     Valg af to revisorsuppleanter.
 12.     Evt.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.


§ 11

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har 1 stemme for hver grund, han ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 12.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.


§ 12

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved énstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.


§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbar er foreningens medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær/administrator, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre en tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.


§ 14

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 15

Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Optagelse af lån, stiftelse af gæld m.v. kan kun ske efter godkendelse af generalforsamlingen.


§ 16

Foreningens regnskab er kalenderåret (1/1 til 31/12) og regnskabet skal afgives til revision senest 15. februar.

Afskrift af det reviderede regnskab tilstilles medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.


§ 17

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasser eller på girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.


§ 18

Fremkommer spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.


§ 19

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyst deklaration eller kommunal vedtægt.


§ 20

Samtlige udgifter, der er forbundet med grundejerforeningens stiftelse, betales af grundejerforeningen selv.


§ 21

Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklaration er Favrskov Byråd.